O nás

ANIMÁTORSTVÍ

Co je to, nebo kdo je to animátor? Nejedná se ani o filmařskou profesi, ani o hostesky v Německu nebo delegáta cestovního zájezdu vymýšlejícího zábavný program pro turisty. Animátor je človíček, který prošel odborným výcvikovým kurzem na centru mládeže a je nápomocný pro rozvoj života mladých lidí ve své farnosti.

Co takový animátor (nebo animátorka) vlastně dělá?
 • je s mladými lidmi v jejich životních situacích jako jeden z nich
 • předává mladým lidem zkušenosti ze života víry s Bohem
 • pomáhá mladým lidem nalézat cestu k Bohu
 • povzbuzuje a doprovází mladé lidi v životě s Bohem a s Církví – v modlitbě, ve společenství a slavení svátostí
 • je aktivním článkem ve farnosti a podílí se na farních aktivitách ve spolupráci s knězem
 • podílí se na vedení různých společenství ve farnosti – mládež, schola, ministranti, úklid, brigády…
 • prohlubuje svůj vztah k Bohu i k Církvi pravidelným duchovním životem (modlitba, svátosti, četba Bible, duchovní literatura, obnovy,…) a znalostmi o dění a učení v Církvi i ve světě
 • podílí se na přípravě a průběhu duchovních, kulturních, sportovních a jiných aktivit v děkanátu, diecézi, republice, …
 • spolupracuje s určeným kaplanem pro mládež v děkanátu
 • v rámci děkanátu se schází ostatními animátory a společně prohlubují své vztahy s Bohem i navzájem

Jsi kreativní, akční, aktivní ve farnosti, rád pracuješ s mladými lidmi ve farnosti, podílíš se na děkanátních akcích, máš čas, jsi starší 16 let, nejsou Ti mladí lidé kolem Tebe lhostejní a chceš jim být ještě více nápomocen v hledání správné životní cesty? Tak se zapoj mezi ostatní animátory v děkanátu a vyzkoušej animátorský kurz na Diecézním centru mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kontaktuj kaplana pro mládež nebo zástupce za děkanát a zjistíš mnohem více!!!

Co je cílem animátorského kurzu?
 • 2 roky formace zkušených týmáků z DCM a různých lektorů během 11 tematických víkendů
 • zažít živé společenství mladých křesťanů z různých koutů diecéze
 • prohloubit vlastní vztah k Bohu a k Církvi
 • osobní růst animátora ve všech rovinách lidství
 • seznámení se s obsahem a náplní křesťanského společenství
 • nové poznatky pro plodnou práci s mladými ve farnosti a děkanátu
 • stát se dobrým člověkem a křesťanem v dnešní společnosti

Pokud nevíš, zda do toho jít, tak je možné vyzkoušet „předskokana“ animátorského kurzu – Animák. Více na dcm.doo.cz.

ZÁSTUPCE ZA FARNOST

Člověk byl stvořen jako tvor společenský – homo socialis. A tak jak fungují různá společenství ve farnostech, tak funguje i společenství animátorů a zástupců za farnosti v děkanátu. Zástupce za farnost je člověk/animátor, který se aktivně podílí na životě mládeže ve své farnosti a koordinuje různé farní aktivity mládeže.

Zástupci se pravidelně scházejí jedenkrát do měsíce společně s děkanátním kaplanem pro mládež. Společně pak probírají různé životní situace v jednotlivých farnostech, ale také v děkanátu; koordinují aktivity ve farnostech; připravují nové akce v děkanátu; organizují setkání napříč farnostmi; podílí se na diecézních událostech; společně si hrají, modlí se a snaží se vzdělávat a dovídat nové informace nejen v církevním prostředí.

Chceš-li vědět, jaké akce se dějí v diecézi, v našem děkanátu či v jiné farnosti, vyhledej si svého zástupce a kontaktuj se s ním – jistě Ti už prozradí vše, co ví!!!

Farnost Jméno Kontakt
Ostrava – Hrabůvka Alžběta Fojtáchová 1911997@seznam.cz
Ostrava – Krmelín Šimon Stoszek sstoszek@gmail.com
Ostrava – Mariánské Hory
Markéta Solichová marketa.solichova@seznam.cz
Ostrava – Moravská + Slezská Jan Hauk jan-hauk@seznam.cz
Ostrava – Poruba Štěpán Chrástecký
Ostrava – Proskovice Petr Vavrečka vavreckapet@seznam.cz
Ostrava – Stará Bělá Anička Hořínková
Ostrava – Svinov Kristýna Šolcová
Ostrava – Třebovice Terka Balíková
Jana Kučerová
Ostrava – Zábřeh Eliška Šefčíková

ZÁSTUPCE ZA DĚKANÁT

Vedle jednotlivých zástupců za farnosti existuje mezi nimi ještě jejich „kápo“ – zástupce za děkanát. Zástupci spolu s kaplany pro mládež připravují děkanátní setkávání animátorů (tedy těch, kteří animují život ve farnostech) a také další děkanátní akce pro mládež.

V rámci diecéze se zástupce za děkanát setkává s ostatními zástupci a na společném setkání na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sdílí zkušenosti a zážitky z děkanátu, nechává se obohacovat ostatními děkanáty a získává nové informace, které pak distribuuje do děkanátu. Při setkání je vždy prostor nejen pro práci, ale také na hru, neformální pokec, modlitbu či společnou mši svatou. Zástupci a kaplani s DSM připravují různé diecézní akce (Setkání mládeže s o. biskupem, Střediskový ples mládeže, Sinaj, poutě, atp.) a také se podílejí na aktivitách pořádaných DSM.

KAPLAN PRO MLÁDEŽ

Za celý Boží lid je v diecézi zodpovědný biskup, kterému byl tento lid svěřen skrze svátostné svěcení a biskupskou službu. I biskup je však člověk, a tak nemůže být všude, se všemi a všem se intenzivně věnovat. A když vidí mladé lidi, kolik jich v diecézi je, „bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.“ (Mk 6,34) A tak biskup ustanovuje pro každý děkanát svého pomocníka – kněze, který se jeho jménem a pod jeho vedením stará o skupinu mládeže. Takovému knězi – pomocníkovi se říká kaplan pro mládež.

Úkolem kaplana pro mládež v děkanátu je:

a) Být blízko mladým lidem a poskytovat prostor pro osobní kontakt – kněz je k dispozici v duchovním doprovázení, naslouchání mladým lidem, být s mladými v jejich životních situacích, pomáhat jim modlitbou a svátostmi, podporovat je na jejich cestě Božího dítěte; zároveň se seznamuje se situací mládeže a společnosti, v níž mladí lidé žijí.

b) Předávat hodnoty Evangelia – svým životem i slovem vhodnou formou předávat pravdy Božího slova a vybízet mladé k životu podle Evangelia.

c) Podporovat farní skupiny mládeže – ve spolupráci s místním farářem a animátory rozvíjet farní společenství mládeže a zapojovat je do farnosti a skrze výběr a formaci animátorů podporovat jejich další růst; podporovat mladé lidi tam, kde se o ně nikdo nestará.

d) Spolupracovat s animátory a laickými zástupci za farnosti – vést pravidelná měsíční setkání, formovat a duchovně podporovat animátory a společně připravovat a uskutečňovat různé duchovní, společenské a sportovní aktivity v děkanátu.

e) Zprostředkovávat kontakt s biskupem – skrze různá setkání udržovat spojení mezi diecézním biskupem a mládeží, zvláště v rámci Diecézních, Celostátních a Světových setkání mládeže.

f) Komunikovat s kněžími děkanátu – v rámci děkanátu navštěvovat kněze, hovořit s nimi o mladých lidech v jejich farnostech, získávat informace a podněty pro další práci s mladými a seznamovat se s možnostmi další spolupráce.

g) Informovat kněze v děkanátu – na děkanátních konferencích seznamovat kněze se situací mládeže, s akcemi plánovanými na děkanátní, diecézní, republikové či mezinárodní úrovni a koordinovat práci s mládeží v děkanátu.

h) Spolupracovat s Diecézním centrem mládeže – účastnit se pracovních setkání kaplanů pro mládež, mapovat situaci mládeže v děkanátu, koordinovat aktivity na děkanátní, diecézní, republikové či mezinárodní úrovni; účastnit se pravidelných formačních a studijních setkání v rámci Sekce pro mládež ČBK.

i) Udržovat kontakty s různými spiritualitami a hnutími v děkanátu – spolupracovat a koordinovat službu mládeži s řeholními společenstvími a hnutími (např. Vysokoškolské Katolické Hnutí), které působí v děkanátu.

Zkrátka a dobře – kaplan pro mládež je tady pro všechny mladé, tak nemějte strach jej kontaktovat.

VLAJKA - znak mládeže děkanátu Ostrava

Symbolika
 • černý podklad = temnota světa; barva uhlí, smogu a znečištění
 • červené srdce = Boží láska; střed diecéze – katedrála Božského Spasitele
 • tři vykřičníky = Boží trojjedinost; část současného loga města Ostrava
Výklad

Mládež děkanátu Ostrava si je vědoma, že skutečný život lze žít pouze v srdci Ježíše Krista – Spasitele, který z lásky k nám obětoval svůj život, a tak nás všechny spasil. Je velice důležité žít v nitru Kristova srdce, k čemuž jsme stále vybízeni a k čemuž také vybízíme ostatní mladé lidi kolem nás. V Ježíšově srdci se totiž zrcadlí láska Trojjediného Boha – Otce, který nás stvořil; Syna, který nás vykoupil; Ducha Svatého, který nás posvěcuje. Člo-věk, který nechce žít v této Boží lásce, chce jít vlastní cestou, odmítá tuto lásku a nepotřebuje Boha, který je světlem v životě člověka. Proto utíká do temnoty tohoto světa a ztrácí ponětí o lásce, o Boží lásce k člověku a ztrácí i orientaci, aby se k této lásce přiblížil.